You are here:   Home Office Bearers Previous Council Members

Announcements

Guwahati-University-Assam

The 20th CRSI National Symposium in Chemistry 2017 (CRSI-NSC-20) is being organized during 3-5 February 2017 along with 11th CRSI-RSC Joint Symposium on 2nd February 2017 at Gauhati University, Guwahati, Assam. The details of the symposium can be found at http://www.crsinsc.in 

CRSI-ACS Meeting

CRSI-ACS Meeting will be held on January 23, 2017 at IISER Bhopal. Click here for details.

What is New?Previous Council Members

 

Council Members April 2011-March 2014

DesignationName
President S. Chandrasekaran
Immediate Past President V. Krishnan
Founder - President C.N.R. Rao
Vice-presidents K. Bhattacharyya, T.K. Chandrashekar, K.N. Ganesh, S.K. Ghosh, R.N. Mukherjee
Secretary General G. Mugesh
Secretary N. Jayaraman
Treasurer Sourav Pal
Jt. Secretaries K.K. Bhasin, Ashok Ganguli, Ahmed Kamal, D.S. Pandey
Jt. Treasurer S. Sankararaman
Council Members B. Basu, Sanjay Batra, S. Bhattacharya, Asit K. Chakrabarti, A. Dandia, Amitabha Das, S.G. Devi, D.D. Dhavale, P. Gautam, Kallol K. Ghosh, C.S. Gopinath, Nashreen Islam, V.K. Jain, Kamal K. Kapoor, A.T. Khan, S. Mashraqui, R. Murugavel, Sudhir Nambiar, Homendra Naorem, D. Ramaiah, R. Ramaraj, K.S. Rangappa, V. Subramanian, M. Swaminathan, Sanjay Trehan


Council Members 2008-2011

Council Members April 2008-March 2011

DesignationName
President V. Krishnan
Immediate Past President A. Chakravorty
Founder President C. N. R. Rao
Vice-Presidents K. Bhattacharyya, S. Chandrasekaran, S. K. Ghosh, R. N. Mukherjee, T. Ramasami
Secretary General U. Maitra
Secretary S. Ramakrishnan
Treasurer T. K. Chandrashekar
Jt.Secretaries J. M. Khurana, K. C. Kumara Swamy, S. Kumar, S. Roy
Jt. Treasurer A. B. Mandal
Council Members N. C. Barua, B. Basu, P. V. Bharatam, K. K.Bhasin, S. Bhattacharya, P. K. Chattaraj, M. K. Chaudhuri, A. Dandia, S. Das, D. D. Dhavale, S. G. Devi, S. V. Eswaran, K. Exner, P. Gautam, B. Gopalan, A. Kamal, K. K. Kapoor, A. Kumar, R. Murugavel, D. S. Pandey, P. T. Perumal, R. Ramaraj, K. S. Rangappa, N. Sapre, M. Swaminathan, Y. D. Vankar

 
 

Council Members 2005-2008

Council Members 2005-2008

DesignationName
Founder President C.N.R. Rao
President A Chakravorty
Vice-President H. Ila, V. Krishnan, K Nagarajan, T Ramasami, S. Sivaram
Vice-President/General Secretary S Chandrasekaran, U. Maitra
Treasurer K. Bhattacharyya
Joint Secretary S Goswami, K N Ganesh, S K Ghosh, K C Kumarasamy
Joint Treasurer B C Ranu
Member P. Bandyopadhyay, J. B. Baruah, A. Basak, D. Basavaiah, Sumit Bhaduri, Anil Bhalekar, T.K. Chandrasekhar, Uma Chadusama, T.K. Chakraborty, B. Gopalan, Pushpito Ghosh, Ramesh Kapoor, B.S. Madhava Rao, K.C. Majumdar, R. N. Mukherjee, M. Palaniandavar, V.S. Parmar, N. Periasamy, T. Rajamannar, R. Ragunathan, S. Jayarama Reddy, I.B. Sharma, H.B. Singh, Pahup Singh, Subodh Kumar, G. Sundararajan

 
 

Council Members 2002-2005

Council Members 2002-2005

DesignationName
President G. Mehta
Founder President C.N.R. Rao
Vice-Presidents P.T. Manoharan, A.V. Rama Rao, Harjit Singh, B.M. Deb;
Vice-President/General Secretary S. Chandrasekaran, V. Krishnan
Treasurer T. Ramasami
Jt. Secretaries J. Iqbal, E. D. Jemmis, U. Maitra, B. C. Ranu
Jt. Treasurer A.G. Samuelson
Council Members Y. K. Agrawal, K. K. Banerji, P. K. Bhattacharya, H. M. Chawla, A. C. Dash, S. R. Gadre, A. N. Garg, J. Gopalakrishnan, M. S. Gopinathan, V. D. Gupta, R. V. Hosur, H. Ila, T. S. Lobana, B. B. Lohray, M. K. Mahanti, T. Mukherjee, D. Mukherjee, V. Nair, P. Natarajan, V. S. Parmar, S. Ranganathan, J. Santhanalakshmi, T. K. Sarkar, N. Sathyamurthy, A. K. Singh, S. P. Singh, S. Sivaram, S. K. Srivastava, J. S. Yadav

 
 

Council Members 1999-2002

Council Members 1999-2002

DesignationName
President C.N.R. Rao
President Elect G. Mehta
Vice-Presidents A. Chakravorty, M. V. George, S. V. Kessar, P. Ratnaswamy, S. Varadarajan
Secretaries S. Chandrasekaran, V. Krishnan
Treasurer P. T. Manoharan
Jt. Secretaries K. Bhattacharyya, J. Iqbal, E. D. Jemmis, U. Maitra
Jt. Treasurer S. Ramakrishnan
Council Members Y. K. Agarwal, K. K. Banerji, A. K. Bakshi, P. K. Bhattacharya, B. M. Choudhuri, M. K. Chaudhuri, A. C. Dash, B. M. Deb, S. R. Gadre, K. N. Ganesh, A. N. Garg, M. S. Gopinathan, V. D. Gupta, Harjit Singh, S. Mitra, J. P. Mittal, D. Mukherjee, Vijay Nair, P. Natarajan, V. S. Parmar, R. Pramanik, A. V. Rama Rao, T. Ramasami, S. Ranganathan, K. J. Rao, N. Sathyamurthy, A. K. Singh, S. P. Singh, S. K. Srivastava